Informace o přijímacím řízení ke studiu 2024/2025

V letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy podle zcela nového modelu. V případě zájmu můžete nový model jednotné přijímací zkoušky najít na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

Soubory ke stažení

Termíny přijímacích zkoušek

 • 1. termín: 12. dubna 2024
 • 2. termín: 15. dubna 2024
 • náhradní termín: 29. a 30. dubna 2024

Zveřejnění výsledků

 • Zveřejnění výsledků příjímacího řízení bude 15. května 2024.
 • Do spisu lze nahlédnout 13. května 2024 od 8:00 do 14:00 na sekretariátu školy.

Obecné informace

 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v systému DIPSY, na webových stránkách školy www.clatrutnov.cz a v budově školy. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.

Upozornění

 • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.
 • Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci jiného kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí na obor, ve kterém byl přijat. Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nad to potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).
 • Vzdání se práva na přijetí nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou - denní forma

41-46-M/01 Lesnictví – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 52
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO

41-45-M/01 Mechanizace a služby – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO
Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky (testů) z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA (50 bodů za JEDEN předmět, dohromady maximálně 100 bodů).
 • Výsledky vysvědčení za druhé pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a první pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (maximálně 50 bodů - tento bodový zisk se započítává v lineárním pořadí, přičemž za průměr 1 získá uchazeč 50 bodů).
 • Účast na okresních a vyšších kolech školních postupových soutěží (12 bodů): za okresní kolo - 4 body, za krajské kolo - 8 bodů, za celostátní kolo - 12 bodů.
 • Účast na přírodovědném táboře ČLA Trutnov v předchozích letech - 3 body.
 • V celkovém hodnocení lze získat maximálně 165 bodů. Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje následující: a) prioritní seřazení škol na přihlášce, b) aritmetický průměr známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka v pololetním vysvědčení závěrečného ročníku základního vzdělávání, c) větší bodový zisk z didaktického testu z matematiky.

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou - dálková forma

41-46-M/01 Lesnictví – dálková forma

 • Dálková forma studia Lesnictví bude otevřena při dostatečném počtu uchazečů (26)
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení
 • Výsledky z osobního pohovoru s uchazečem.

Obory středního vzdělání ukončené výučním listem

41-56-H/01 Lesní mechanizátor – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO
Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení
 • Výsledky vysvědčení za druhé pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a první pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (maximálně 50 bodů - tento bodový zisk se započítává v lineárním pořadí, přičemž za průměr 1 získá uchazeč 50 bodů).
 • Účast na okresních a vyšších kolech školních postupových soutěží (12 bodů): za okresní kolo - 4 body, za krajské kolo - 8 bodů, za celostátní kolo - 12 bodů.
 • Účast na přírodovědném táboře ČLA Trutnov v předchozích letech - 3 body.
 • V celkovém hodnocení lze získat maximálně 65 bodů. Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje následující: a) prioritní seřazení škol na přihlášce, b) aritmetický průměr známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka v pololetním vysvědčení závěrečného ročníku základního vzdělávání.

Důležité informace ke změnám

 1. Změna podávání přihlášek - tři způsoby:
  • Elektronická přihláška - pomocí elektronické identity občana, pokud ji rodič má, se přihláší do systému elektronického přihlašování na SŠ, všechny osobní informace budou načteny z registru, zákonný zástupce pouze zvolí vybrané školy v preferovaném pořadí a nahraje požadované doklady (vysvědčení a případně potvrzení od lékaře, pokud hod škola na vybraný obor vyžaduje).
  • Výpis ze systému - zákonný zástupce vyplní vše sám online do připraveného formuláře (nebude se nic automaticky vyplňovat jako v předchozím případě), včetně výběru až 3 škol z registru škol (bez potřeby elektronické identity občana), nahraje povinné přílohy stejně jako v předchozím případě a vše elektronicky odešle. Následně obdrží email s potvrzením a výpisem přihlášky, kterou 3x vytiskne a pošle na školy, jejichž kontakty budou v emailu.
  • Tiskopis se všemi přílohami - stejně jako v minulých letech zákonný zástupce vyplní třikrát stejně klasickou listinnou podobu přihlášky, ke každé přihlášce přidá potřebné přílohy, které daná školy vyžaduje (ověřenou kopii vysvědčení, lékařské potvrzení,...), stejně i u tohoto způsobu platí důležitost pořadí škol.
 2. Potvrzení od lékaře není součástí přihlášky a musí se doložit na samostatném dokumentu, u nás ve škole to jsou obory: Lesnictví, Mechanizace a služby, Ekologie a životní prostředí, Lesní mechanizátor.
 3. Změna termínu odevzdání přihlášky - přihlášky je nutno odevzdat do 20. února 2024 (platí pro maturitní i učňovské obory), od 1. února do 20. února 2024 bude v možno vyplňovat přihlášky elektronicky.
 4. Pořadí škol na přihlášce určuje, kam bude uchazeč přijat. Pokud nebude přijat na první školu, automaticky jej systém zařadí na školu druhou v pořadí případně třetí.
 5. Školu, kde uchazeč bude konat přijímací řízení, určuje systém, nikoliv pořadí škol na přihlášce.
 6. Žák se může vzdát přijetí na školu, ale tím se automaticky přesouvá do kola dalšího (není přijat na školu, kterou má další v pořadí).
 7. Zápisové lístky se v novém přijímacím řízení na školu neodevzdávájí.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru