Rok, na který se nezapomíná

Kategorie: Časopis Facír
Autor: Ing. Jiří Franc
Vytvořeno: 10 leden 2021

Vážení a milí čtenáři Facíra,
dovolte na počátku roku, v němž si připomeneme 60. výročí zahájení lesnického vzdělávání ve Svobodě n. Ú., krátké zamyšlení nad uplynulými dvanácti měsíci.

Zařadí se bezpochyby mezi takové, které podrží hluboko v paměti i ti, kteří vnímali dosavadní běh věcí jako neustále zrychlující sled vzájemně zaměnitelných, splývajících událostí.
Rok 2020, za nímž se nyní ohlížím, vnímám především jako čas dokonalé „černé labutě“ v podobě viru, jehož šíření spustilo dosud jen obtížně představitelný „sociální experiment“ planetárního rozměru. Experiment, který pro nás zatím bohužel není minulostí. Anebo také jinak. Byla to doba, kdy jsme se museli opět hluboko sklonit před majestátem přírodních sil. Na jedné straně pandemie rozvracející ze dne na den desetiletí zaběhlé životní modely a důrazně připomínající snadnou zranitelnost naší společnosti a na druhé překvapivě příznivý zvrat počasí s hojností srážek, tolik potřebných pro vitalitu lesních porostů, o jejichž zachování společně usilujeme.
Zda to byl rok dobrý či špatný ponechám na úvaze a hodnocení každého. Sám se jen letmo zastavím u několika momentů ze života našeho střediska.
Předně to bylo citelné narušení možnosti naplňovat smysl existence školy – vzdělávání, výchovu a péči o žáky a studenty. Obecně vyzdvihované zvládnutí práce s IT technologiemi, které představovaly pro mnohé učitele a žáky ještě počátkem loňského března imaginární svět je jistě pozitivním faktem. Jsem však přesvědčen, že negativní dopady mnohaměsíční distanční výuky zdaleka nevyváží. Zvláště u odborně zaměřené střední školy s vysokým podílem praktické výuky.
Vedle náročné práce učitelů teoretických předmětů během distanční výuky nemohu přehlédnout, že ani učitelé odborného výcviku a praxí nesložili v době nepřítomnosti žáků ruce do klína – v tomto období odpracovali při zpracování kůrovcové kalamity na školním polesí celkem 1484 hodin, vytěžili 1796 m3 dříví a přiblížili ho 2135 m3.
Stejně tak nesmím zapomenout na vychovatele a provozní zaměstnance s jejich aktivitami – od bezchybného zajištění ekonomické agendy, přes vynikající stravování ve školní jídelně, udržování a zvelebování interiérů školy i domova mládeže, po stovky pracovních hodin při revitalizaci lesoparku, kde bylo mj. vysazeno několik desítek nových druhů domácích i cizokrajných dřevin.
Pracovníci střediska také nezanedbatelnou měrou přispěli k úspěšnému průběhu prvního letního dětského tábora pořádaného v červenci ve dvou turnusech na chatě Vobešlovka.
Uplynulý rok je rovněž spojen s významnými akvizicemi obohacujícími stávající technickou základnu výchovy a vzdělávání. Zde je třeba především vyzdvihnout zajištění 5 nových vozidel k dopravě žáků, pro jejichž nákup zajistil ředitel školy 4 000 000 Kč. Čtyři z těchto vozidel provozujeme ve Svobodě.
Nepochybuji, že i letopočet 2021 se vřadí mezi ty neobyčejné. Nepochybuji, že s rozvážným vedením, výborným svobodským kolektivem a vstřícnými kolegy z Trutnova i školního polesí ho úspěšně zvládneme. Pevné zdraví všem a Lesu zdar!

Ing. Jiří Franc - zástupce ředitele, vedoucí střediska Svoboda n. Ú.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.