Základní informace

Školní polesí bylo zřízeno v roce 1958. Později při vzniku Krkonošského národního parku byly jeho hranice upraveny do současné podoby. Dnes je celková výměra 1240 ha. Hospodaří se podle vlastního lesního hospodářského plánu. Školní polesí má vlastní režijní honitbu o výměře 888 ha, zařazenou do vyhlášené oblasti pro chov jelení zvěře Krkonoše. Vlastní lesní školka zajišťuje výsadbový materiál. Převážná část rozlohy - 93 % polesí leží v jedlobukovém stupni, pouze 7 % leží v bukovém stupni. Geologické podloží tvoří podkrkonošský permokarbon. Půdy jsou převážně minerálně chudé oligotrofní hnědozemě.

Charakteristika Školního polesí

Polesí se může pochlubit i 43 ha uznaných porostů fenotypové kategorie B s dřevinami smrk ztepilý. Na LHC ČLA, SLŠ a VOŠL se nachází i prvky územního systému ekologické stability. Vzpomínejte, milí kolegové, na krásné porosty 12H a 12J Za Bělidlem, les krásný ve všech ročních obdobích. Pro upřesnění a pro výstižnější charakteristiku polesí chceme uvést několik informací. LHC ČLA, SLŠ a VOŠL leží z 89 % své výměry v 5. lesním vegetačním stupni (LVS) a z 11 % je zastoupen 4. LVS. V rámci LVS jsou ovšem mapovány i intrazonální soubory lesních typů (např. 3L). Podle nového vymezení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí je část LHC zařazena do pásma C (72 %), zbytek spadá do pásma D. Porostní skupiny byly při vypracování LHP zařazeny do šesti hospodářských souborů. 19 souborů lesních typů vyjadřuje typologickou pestrost této části Podkrkonoší. Celková zásoba lesů LHC je 192 218 m3 . Maximální celková výše těžeb byla stanovena plánem na hodnotu 57 760 m3. Minimální plošný rozsah výchovy do 40 let byl určen ve výši 99,19 ha.

Certifikáty

Hlavním cílem organizace je zajištění výuky žáků České lesnické akademie Trutnov – střední školy a vyšší odborné školy v rámci akreditovaných oborů a jejich rozvoj při současném zajištění hospodaření na školním polesí. Důležitým cílem střediska je rovněž mít dostatečný ekonomický a personální potenciál, který organizaci umožní uspět ve výběrových řízeních na komplexní dodávky lesnických prací pro LČR,s.p., či v dalších veřejných soutěžích. Společným cílem je snaha o neustálé zvyšování kvality výuky a poskytovaných služeb. K naplnění tohoto záměru využíváme systémů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a CFCS 1004.

Centrum odborného vzdělávání v lesnictví

V květnu 2010 Královéhradecký kraj zahájil realizaci projektu Centra odborného vzdělávání v lesnictví (dále jen „COV“), jehož cílem je využití potenciálu školy, který bude garantovat kvalitu procesu celoživotního vzdělávání občanů v oblasti lesnictví a souvisejících činnostech. Jedná se o investiční aktivity - výstavba a částečná rekonstrukce a materiální vybavení, které povedou k rozšíření stávajících kapacit a zkvalitnění metod výuky. Všechny tyto aktivity budou podpořeny zavedením nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání. Výstupy projektu budou především sloužit pro rozšíření možností praktické části vzdělávacího procesu s využitím pro rozšíření nabídky dalšího vzdělávání podle potřeb zájemců, úřadů práce, vlastníků lesů a zaměstnavatelů.

Projekt Centrum odborného vzdělávání modernizuje a rozšiřuje stávající budovy školního polesí, které vzniklo již v roce 1958 jako model malého funkčního lesního hospodářství. Školní polesí se neustále vyvíjí, avšak jeho poslání zůstává nezměněné. Praktická výuka studentů byla a je vždy postavena na první místo činností. V současnosti obhospodařuje školní polesí lesy o celkové výměře 1240 ha.

Projekt realizuje výstavbu nové budovy a jejího napojení na stávající budovu školního polesí. V nových prostorách školního polesí vznikne 9 odborných učeben, přednáškový sál, 4 místnosti pro přípravu pedagogů a uložení odborných učebních pomůcek, simulátor s technickou místností, 2 jednací místnosti COV (konzultace a další jednání pedagog-účastník aktivit COV), odborná studovna, šatna pro aktivity COV a zázemí nutné pro podporu vzdělávacích aktivit

  • Zahájení projektu: červen/2008
  • Ukončení projektu: prosinec/2011
  • Začátek fyzické realizace projektu: 15. 05. 2010
  • Konec fyzické realizace projektu: 16. 10. 2011
  • Celkové náklady projektu CZK:  38 mil. Kč
  • Operační program:  Regionální operační program NUTS II Severovýchod (2007 – 2013)
  • Prioritní osa:  2. Rozvoj městských a venkovských oblastí
  • Oblast podpory:  2.2. Rozvoj měst

Konečná studie modernizace školního polesí

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplsv

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.