Měsíční harmonogram činností výchovného poradce ve školním roce 2021/2022

Září – Říjen

 • rodičovské schůzky
 • sestavení přehledu integrovaných žáků
 • podání informací o integrovaných žácích ostatním pedagogům
 • vypracování individuálních vzdělávacích plánů (ve spolupráci s vybranými učiteli školy, se žákem a jeho zákonnými zástupci)
 • informování žáků o možnosti konzultace s výchovným poradcem (zejména studenti 1. ročníků)
 • informovat žáky se specifickými poruchami učení v maturitních třídách o uznání přizpůsobení k maturitní zkoušce
 • vyplňování dotazníků pro PPP k posudkům pro uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce
 • předběžné ověření zájmu o studium na VŠ s talentovými zkouškami
 • informace o kurzech k přípravě na přijímací zkoušky na VŠ v maturitních ročnících

Listopad – Prosinec

 • příprava dne otevřených dveří
 • prezentace školy na burze škol
 • možná návštěva veletrhů pomaturitního vzdělávání (Gaudeamus Brno, Praha)
 • vyplňování přihlášek na VŠ s talentovými zkouškami
 • podání informací o možném vzdělávání na VOŠ, VŠ žákům v maturitních ročnících a zajištění materiálů s aktuálními informacemi o vysokoškolském studiu z Učitelských novin (UN)
 • přednáška či beseda na úřadu práce (poradenství pro volbu povolání, problematika vstupu do zaměstnání, další vzdělávání, studium v zahraničí) pro 4. ročníky
 • třídní schůzky

Leden – Únor

 • klasifikační a pedagogická porada (pohovor s neprospívajícími studenty)
 • vyplňování přihlášek na VŠ

Březen – Duben

 • přednáška či beseda na úřadu práce (poradenství pro volbu povolání, problematika vstupu do zaměstnání, další vzdělávání, studium v zahraničí) pro 3. ročníky

Květen – Červen

 • vyhodnocení školního roku
 • vyhodnocení plánu výchovného poradce

Plán činností výchovného poradce

Pomoc studentům během studia

 • pomoc při adaptačních obtížích souvisejících se vstupem na střední školu (seznámení se způsobem studia na střední škole)
 • pomoc se studiem u žáků se specifickými poruchami učení
 • v případě potřeby vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP)
 • pomoc těm, kteří během studia přestupují do jiné třídy nebo na jinou střední školu
 • pomoc se studijními návyky
 • pomoc při řešení osobních, prospěchových, výchovných problémů žáků formou individuálních nebo skupinových pohovorů (vztahy se spolužáky, učiteli, rodinou)
 • zajištění odborných služeb psychologa a středisek výchovné péče v případě potřeby
 • podpora aktivního využívání volného času

Příprava k příjímacímu řízení na VOŠ, VŠ nebo na budoucí profesi

 • průběžné informování o možnostech vzdělávacích kurzů, seminářů, brigád
 • informace o možnostech dalšího vzdělávání nebo uplatnění v práci pro žáky maturitních tříd (rozhovory se studenty, školní webové stránky, nástěnka, možnost zapůjčení aktuálních materiálů - letáky s nabídkami vzdělávání z jednotlivých škol, pracovní nabídky, spolupráce s firmami mající zájem o absolventy školy)
 • informace o možnosti využití psychologické pomoci nebo testy, které pomohou při volbě zaměření dalšího studia
 • informace o tom, jak probíhá příjímací řízení na VOŠ nebo VŠ, pomoc při vyplňování přihlášek
 • informace o chování a jednání při hledání práce, psaní životopisu
 • zjišťování úspěšnosti studentů na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, uplatnění absolventů na trhu práce popř. evidence na úřadu práce
 • nabídky volných pracovních míst

Informačně osvětová činnost

 • nástěnky, informační materiály, web školy
 • besedy pro žáky i pedagogy dle zájmu
 • volnočasové aktivity na škole i mimo školu

Spolupráce s vedením školy a s ostatními pedagogy na škole

 • spolupráce s třídními učiteli nebo dalšími pedagogy, podle řešeného problému či individuálních potřeb žáků
 • spolupráce s třídními učiteli při realizaci třídnických hodin, seznamovacích akcích, kurzech
 • informovanost všech pedagogických pracovníků o žácích se specifickými poruchami učení
 • zabezpečení komunikace mezi školou a rodinou
 • jednotnost při výchovném působení na žáky
 • společně vytvářet příjemné klima školy

Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) žáků

 • hledání společného postupu při řešení prospěchových a výchovných problémů žáků
 • poskytování poradenské činnosti při třídních schůzkách či individuálně
 • pomoc při zprostředkování odborných služeb pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, psychologa

Spolupráce se školním metodikem prevence

 • úzká spolupráce při zajišťování preventivních programů a přednášek na škole
 • vyhledávání projevů problémových situací a jejich následné společné řešení
 • spolupráce s centrem protidrogové prevence RIAPS v Trutnově (telefon: +420 499 828 144, mobil: +420 731 441 267, www.riaps.cz)
 • zajištění výchovných akcí ke zdravému životnímu stylu
 • zajištění přednášek zaměřených na rodinnou výchovu a právní vědomí žáků

Spolupráce s výchovnými poradci ze základních a středních škol

 • pravidelné setkávání s výchovnými poradci

Spolupráce s odbornými zařízeními v Trutnově

 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), pracoviště Trutnov (telefon: +420 499 813 080, mobil: +420 605 448 327)
 • Středisko výchovné péče (SVP), VARIANTA v Trutnově (telefon: +420  491 521 519, mobil: 420 731 389 631)
 • Orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) v Trutnově (telefon: +420 499 803 152)
 • Policie ČR

Spolupráce s jinými odbornými zařízeními

 • PPP Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02,
 • PPP Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, telefon: +420 602 102 833
 • PPP Jičín, Fortna 39, 506 01, telefon: +420 493 533 505
 • PPP Náchod, Smiřických 1237, 547 01, telefon: +420 777 868 411
 • SPC Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, 562 01, telefon: +420 465 523 715
 • PPP Liberec, Truhlářská 3, 460 01, telefon: +420 482 710 517
 • PPP Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02, telefon: +420: 466 410 327
 • PPP Kolín, Kutná Hora, Jakubská 83, telefon: +420: 731 417 146
 • PPP Ústí nad Labem, Čelakovského 703/2, telefon: +420 475 532 803

Spolupráce s úřadem práce

 • Informační poradenské středisko (IPS) v Trutnově (Petrová Zuzana: telefon: +420 950 168 451, Rychlovská Lenka: telefon: +420 950 168 459)
 • zajištění besed a přednášek o možnostech uplatnění na trhu práce pro závěrečné ročníky

Přehled legislativy spojené s činností výchovného poradce

Zákony ve znění pozdějších úprav

 • Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 359/ 1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 218/ 2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Vyhlášky ve znění pozdějších úprav

 • Vyhláška č. 317/ 2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/ 2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 27/ 2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Metodické pokyny

 • Metodický pokyn č. j. 21 291/ 2010-28, k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních
 • Metodický pokyn č. j. 25 884/ 2003- 24, o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
 • Metodický pokyn č. j. 22 294/ 2013- 1, k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
 • Metodický pokyn č. j. 10 194/ 2005- 14. k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci postihu záškoláctví

Program poradenských služeb ve škole

Koordinace aktivit

Za koordinaci aktivit školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) odpovídá ředitel školy. Pracovníci ŠPP spolupracují s ředitelem školy, zástupcem ředitele školy, třídními učiteli,  ostatními pedagogy, domovem mládeže při ČLA, oblastním metodikem prevence, pedagogicko – psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče a dalšími organizacemi.

Jmenovité složení týmu

 • Ředitel školy: Ing. Miloš Pochobradský | Telefon: +420 603 496 705 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Zástupce ředitele: RNDr. Petr Kejklíček | Telefon: +420 603 898 102 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Školní metodik prevence pro Trutnov: Mgr. Radka Jirmannová | Telefon: +420 777 208 950 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Výchovný poradce pro Trutnov: Mgr. Radka Jirmannová | Telefon: +420 777 208 950 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Školní metodik prevence pro Svobodu nad Úpou: Ing. Jiří Franc | Mobil: +420 605 487 590 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Výchovný poradce pro Svobodu nad Úpou: Ing. Jiří Franc | Mobil: +420 605 487 590 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Vedoucí vychovatel Domova mládeže Trutnov: Bc. Josef Kvasničák | Telefon: +420 731 581 259 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Vedoucí vychovatel Domova mládeže Svoboda nad Úpou: Roman Štěpánek | Telefon: +420 499 871 106 | Mobil: +420 775 770 701 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplsv

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.